Tuesday, May 12, 2009

DATA, MAKLUMAT, PENGETAHUAN DAN HIKMAH

Maksudnya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan {1} Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah {2} Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah {3} Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam {4} Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya {5} [ surah al-‘alaq:1-5]

Surah Al-'Alaq (سورة العلق) adalah surah ke-96 dalam Al-Quran. Surah Al-'Alaq terdiri atas 19 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Ayat 1 sampai dengan 5 dari surat ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama sekali diturunkan, iaitu di waktu Nabi Muhammad s.a.w. berkhalwat di gua Hira'. Surat ini dinamai Al 'Alaq (segumpal darah), diambil dari perkataan Alaq yang terdapat pada ayat 2 surat ini. Surat ini dinamai juga dengan Iqra atau Al Qalam. Isi kandungan di dalam surah ini :

· Perintah membaca Al-Quran;
· manusia dijadikan dari segumpal darah;
· Allah menjadikan kalam sebagai alat mengembangkan pengetahuan;
· manusia bertindak melampaui batas karena merasa dirinya serba cukup;
· ancaman Allah terhadap orang-orang kafir yang menghalang-halangi kaum muslimin
melaksanakan perintah-Nya.

Surat Al 'Alaq menerangkan bahawa Allah menciptakan manusia dari benda yang hina kemudian memuliakannya dengan mengajar membaca, menulis dan memberinya pengetahuan. Tetapi manusia tidak ingat lagi akan asalnya, kerana itu dia tidak mensyukuri nikmat Allah itu, bahkan dia bertindak melampaui batas kerana melihat dirinya telah merasa serba cukup.
Data :Data refers to facts collected as the result of experience, observation or experiment, or processes within a computer system, or premises. Data may consist of numbers, words, or images, particularly as measurements or observations of a set of variables. Data are often viewed as a lowest level of abstraction from which information and knowledge are derived (1).


Maklumat :


Maklumat ialah sesuatu penerangan yang diperolehi daripada pelbagai sumber dalam bentuk data, pengetahuan atau kebijaksanaan. Maklumat juga merupakan proses menambah pengetahuan secara langsung atau tidak langsung melalui pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain sama ada pengalaman nyata atau imaginasi dan pengetahuan yang disimpan dalam bentuk cetak, bahan tayang serta bahan tiga dimensi (2).

Pengetahuan :


Pengetahuan merupakan data dan maklumat yang berstruktur dan tidak berstruktur. Maklumat berstruktur dan tidak berstruktur dihasilkan melalui pengurusan maklumat. Manakala definisi pengetahuan pula diperoleh dari aspek teori maklumat. Hubungan antara data, maklumat dan pengetahuan dijelaskan dalam Rajah 1 di bawah.Rajah 1 Hubungan Antara Data, Maklumat dan Pengetahuan

Pengetahuan berasal dari maklumat, manakala, maklumat pula berasal dari data (Rajah 1). Maklumat tidak menjadi pengetahuan melainkan nilainya ditambah melalui penafsiran, penyusunan, penyaringan, pemilihan atau kejuruteraan. Suatu kumpulan data bukannya maklumat. Secara amnya data adalah suatu set fakta yang berasingan. Data merupakan bahan mentah kepada pengetahuan dan tidak mempunyai nilai sehingga ianya dicerna dan diletakkan di suatu tempat serta boleh dianalisis. Apabila data disusun, dikemas dan disimpan dalam bentuk logik, seperti dokumen dan manual ia dianggap sebagai maklumat atau bahan rujukan yang berguna. Suatu kumpulan maklumat bukannya pengetahuan. Maklumat adalah hasil dari perolehan dan penyediaan hubungan kepada pengalaman dan idea. Maklumat atau pengalaman nyata, selalunya disimpan dalam bentuk separa struktur seperti dokumen, mel-e, pesanan suara atau multimedia. Berbeza dengan data, maklumat mempunyai makna iaitu kaitan dan tujuan(3).


Hikmah :


Ibn Jurir : hikmah adalah segala yang diturunkan oleh Allah s.w.t dalam kitabNya, sunnah-sunnah Nabinya, juga peringatan-peringatan yang baik, kerana ia mengandungi tegahan-tegahan, juga mengandungi peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam umat manusia, mengingatkan kepada mereka supaya mereka berhati-hati dengan azab Allah (Ibn Jurair dalam ulasannya menggabungkan antara hikmah dan mau’izoh hazanah sebagai satu jalan dakwah).

Professor Mohd Ali As-Sobuni : hikmah menurut beliau adalah ( kata-kata yang benar yang mesra mad’u, mengesan dalam diri dengan sebaik-baik kesan.) Adapun mau’izoh hasanah adalah ( peringatan dan tegahan yang memberi kesan dalam diri mereka, mengingatkan mereka supaya berjaga-jaga dengan azab Allah).

Imam Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi : hikmah adalah ( kata-kata yang jelas dan benar, iaitu dalil yang menjelaskan kebenaran, dan mengenepikan perkara yang ragu-ragu.) Mau’izoh hasanah pula diertikan sebagai ( peringatan yang lembut dan pemberitahuan peristiwa-peristiwa yang menakutkan, supaya mereka berjaga-jaga daripada azab Allah).

Kitab Tafsir Al-Jalalain
: Hikmah adalah ayat-ayat Al-Quran) dan (maui’zoh hasanah adalah peringatan-peringatan di dalam Al-Quran atau kata-kata yang lembut). Oleh kerana sebahagian mereka menakrifkan hikmah sebagai Al-Quran itu sendiri dan mau’izoh hasanah sebagai peringatan yang baik, maka ia sememangnya wajar dianggap sebagai satu wasilah dakwah, dan bukannya dua wasilah yang berbeza.

Imam Az-Zamakhsyari : hikmah adalah kata-kata yang jelas dan sahih, iaitu dalil yang menjelaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan. Adapun mau’izoh hasanah pula, bahawa engkau secara tidak bersembunyi menasihati mereka dan engkau menyampaikan apa yang memberi manfaat kepada mereka (4).

q=cache:dqbAc2kbLiAJ:apps.emoe.gov.my/pkgtbb/downloadterhad/bahan/pss/Panduan%
2520KEMAHIRAN%2520MAKLUMAT%2520-%2520Min.ppt+definisi%
2520Session%25202/Hafizi%2520Muhamad%2520Ali_Penilaian%2520Teknologi%
2520Pengurusan%2520Pengetahuan.doc+%22pengetahuan%22%2B%22definisi%
22&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=my

4) http://mohdzaki2.blogspot.com/2006/01/hikmah.html

No comments:

Post a Comment

Stephen M. Corey

Kajian tindakan menurut Stephen M. Corey (1953) "Action research is research that is undertaken by educational practitioners because they believe that by so doing they can make better decisions and engage in better actions."

TUGASAN 2: JURNAL (Dr. Siti Fatimah Mohd Yassin)

KULIAH 4 (Dr. Siti Fatimah Mohd Yassin)